این مطلب ۳۶۹ بار خوانده شده
هرس بازجوان سازی درختان مسن زیتون

احیــای باغهــای قدیمــی زیتــون بــه روش هــرس بازجوانســازی انجــام میشــود

احیــای باغهــای قدیمــی زیتــون بــه روش هــرس بازجوانســازی انجــام میشــود. هــرس بازجوانسـازی بـه سـه روش مختلـف انجـام میگیـرد: هـرس سـربرداری کامـل، هـرس مـداوم و هــرس دوره ای. در ادامــه هــر کــدام از ایــن روشهــا توضیــح داده میشــوند.
نسخه مناسب چاپ

هرس بازجوان سازی درختان مسن زیتون

احیــای باغهــای قدیمــی زیتــون بــه روش هــرس بازجوانســازی انجــام میشــود. هــرس بازجوانسـازی بـه سـه روش مختلـف انجـام میگیـرد: هـرس سـربرداری کامـل، هـرس مـداوم و هــرس دوره ای. در ادامــه هــر کــدام از ایــن روشهــا توضیــح داده میشــوند.

روش هرس سربرداری کامل: در ایـن شـیوه، تمـام تنه هـای درخـت از ارتفـاع ۵/۱ تـا ۲ متـری حـذف میشـوند. بعـد از ۲ تـا ۳ سـال از هـرس شـدید، بایـد بازوهـای جدیـدی کـه تشـکیل دهنده فـرم تـاج هسـتند انتخـاب شـوند. بعـد از ۴ تـا ۵ سـال، تـاج جـوان بـا باردهـی اقتصـادی شـکل میگیـرد.

هرس مداوم : در ایـن روش ابتـدا درخـت بـه دو قسـمت تقسـیم میشـود. در سـال اول، قسـمت اول تنـه از ارتفـاع ۵/۱ متـری هـرس میشـود. ایـن ارتفـاع بـدون درنظرگرفتـن ارتفـاع تنـه اصلـی اسـت. بـرای مثـال، اگـر ارتفـاع تنـه ۱ متـر باشـد، از ارتفـاع ۵/۲ متـری سـربرداری میشـود. در سـال دوم هرسـی انجـام نخواهـد شـد، امـا در سـال سـوم قسـمت بعـدی درخـت حـذف میشـود.

هرس دوره ای  : در روش بازجوانســازی دوره ای، برشهــا به صــورت دوره ای روی درختــان مســن انجــام میشـود. در سـال اول، یکـی از ۳ یـا ۴ بـازوی اصلـی بریـده میشـود و بقیـه بازوهـای درخـت بـرای تولیـد محصـول باقـی میماننـد. بعـد بـه شـاخه بریده شـده زمـان داده میشـود کـه شـاخه جدیـد تولیـد کنـد. ایـن شـاخه ها در سـال چهـارم بـه بـار می نشـینند. در سـال دوم، بـازوی دوم قطـع میشـود و ایـن عمـل تـا حـذف کامـل بازوهـا ادامـه می یابـد. در نتیجـه، درخـت هـر سـال دارای محصـول خواهـد بـود و تـاج آن نیـز بازجوانسـازی میشـود.

* در هــر ســه روش هــرس بازجوانســازی، چنــد مــاه بعــد از هــرس، جوانه هایــی از محــل بــرش تنــه و پــای درخــت به وجــود می آیــد کــه شــاخه  های هــدف را از جوانه هــای محــل بــرش انتخــاب میکننــد و جوانه  هــای ضعیــف و درهم رفتــه را جـدا و حـذف میکننـد. همچنیـن تنه جوشهـا و پاجوشهـا در شـهریور هـر سـال کاملا حــذف میشــوند

نکات کلیدی

در اجرای صحیح هرس بازجوانسازی درختان زیتون

 - ۱باغـداران خـرد زیتـون به دلیـل درآمـد حاصـل از فـروش میـوه زیتـون و اعتقـاد راسـخ بـه مقدس بـودن ایـن درخـت، در برابـر قطـع کامـل یـا تدریجـی شـاخه های درختـان مسـن زیتـون مقاومــت میکننــد. بنابرایــن نیازاســت کشاورزان با شرکت در کلاسهــای ترویجــی و آموزشــی بسیج مهندسین در خصــوص ضــرورت انجـام ایـن هـرس و نحـوه احیـای مجـدد بـاغ زیتـون و تجارب باغداران پیشرو وکارشناسان طرح همگام با کشاورز اقدامات لازمه را انجام دهند .

۲ – باغـداران زیتـون کـه وابسـتگی شـدیدی بـه درآمـد حاصـل از بـاغ زیتـون دارنـد، بهتر اسـت از روشهـای هـرس مـداوم یـا دورهای بـرای بازجوانسـازی درختـان زیتـون اسـتفاده کننـد تـا هر سـال مقـداری میـوه زیتـون بـرای فروش داشـته باشـند

۳- بازجوانسـازی درختـان زیتـون به طـور متوسـط ۴ تـا ۵ سـال طـول میکشـد و در طـول ایـن مـدت، باغـداران بایـد بـا عملیـات صحیـح (ازبین بـردن تنه جوشهـا، پاجوشهـا و انتخـاب شـاخه های هـدف) و شـکیبایی، رونـد احیـای درختـان را مدیریـت کننـد.

بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان طارم(استان زنجان)

تهیه کننده : امیر کریمی

دی ماه ۱۳۹۸

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.