معرفی
 

بسمه تعالی

 

سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی نهادی است که 2 وظیفه عمده بر عهده دارد:

1-  ترسیم الگوی اسلامی ایرانی یک مهندس کشاورزی تراز انقلاب اسلامی

2-  کمک به کارآمدی نظام اسلامی و متولیان بخش کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست به نحوی که بدون موازی کاری و با همکاری و همیاری با نهاد ها و متولیان نسبت به روان سازی حرکت ها و انجام ماموریتهای مربوطه اقدام بعمل آید.

 

5 اصل اساسی که به عنوان مرام نامه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی می باشد:

1-  تقسیم کار و نه موازی کاری

2-  استفاده از فضاهای متروک و عملیات های مغفول مانده با هماهنگی نهاد های زیربط

3-  هم افزایی توانمندیها برای کمک به انجام عملیات بر اساس تقسیم کار

4-  کمک به تسهیل،ارزان سازی و عمق بخشی به فعالیتهای موجود

5-  ساماندهی و شکل دهی به تشکل های موجود و در صورت نیاز کمک به شکل گیری تشکل های جدید ترجیحا" بسیجی